Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020