CV213-KH/YN Kế hoạch hoàn thành chương trình dạy học và đánh giá, xếp loại học sinh học kỳ I năm học 2017-2018